• +90 (216) 469 45 23
  • sabaozmen@sabaozmen.av.tr

MAKALELER

# PDF
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA ESKİ ARSA PAYINDAN PAYLI MÜLKİYETE VE YENİ ARSA PAYINA UZANAN SÜREÇTE YANILGILAR (Doç. Dr. Ahmet Ayar ile)
Noterlere Taşınmaz Satış Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun Değişikliğinin Garabet Sonuçları
Kamu Arazilerinde Turizm Amaçlı Kurulmuş Üst Hakkının Sona Ermesinde Yaşanan Problemler (Av. Tuba Korkmaz ile)
İNŞAAT PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞINMAZDA MEVCUT İPOTEKLERİN KAT İRTİFAKINA-KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SONRASI HÜKÜM VE SONUÇLARININ TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE ile)
Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer_Eklenti Ayrımı İçerisindeki Yeri
634 Sayılı KMK'nın Bazı Maddelerin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Kanuna Toplu Yapı ile ilgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi(Öğr. Görevlisi Hafize Erden ile)
Türk Hukuku Açısından Para Borçlarında Temerrüt Faizi Yanında Ceza Koşulu Talep Edilebileceğine İlişkin Yargıtay Kararlarının Eleştirisi (Stj. Av. Türkan Aktaş ile)
İpotekle Yüklü Taşınmazın Devralınmasında Tapu Dairelerinin Tutumu ve Yargıtay’ın Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi (Stj. Av. Yılmaz Yürekli ile)
6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklikler ile Bir Türlü Çözülemeyen Hususlara İlişkin Düşünceler (Av. Burcu Nur Turgut ile)
2014/12321 BAŞVURU NUMARALI FAİK TARİ VE SULTAN TARİ BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ’NİN FAHİŞ HATALI KARARININ ELEŞTİRİSİ
Paydaşlıktan Çıkarma Davası ile İlgili Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkındaki Düşünceler (MK m. 626/a)
Türk Hukukunda Hacizlerin Şerhle Kazandığı Hukuki Nitelik ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçların İrdelenmesi
Kooperatifler Kanunu Değişikliği ve Yeni Örnek Anasözleşmeler Karşısında TBK ve TTK açısından Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklık Payı Dışındaki Ödemelerin Niteliği ile Bu Borçlarda Temerrüdün Hüküm ve Sonuçları
Genç Hukukçulara Birkaç Öğüt
Evli Kişiyle Birlikte Olan Kadına_Erkeğe Yöneltilen Manevi Tazminat Talebi ve Özellikle Konuya İlişkin Yargıtay Kararları Üzerine Düşünceler (Yrd. Doç. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu ile)
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargıtay Kararları ile Yaratılan Avans Tapu Kavramına Yönelik Eleştiriler (Arş. Gör. Müge Ürem ile)
Temsil Yetkisi (Galatı Meşhur Olarak Vekaletname) Konusunda Yanılgılar Üzerine Düşünceler (Av. A. Göktuğ Kaya ile)
Yapı Kooperatifleri Tarafından Yöneltilen Kat Mülkiyeti Oluşumlarına Yönelik Eleştiriler (Av. Sezgi Cihan Ernas ile)
Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Satışında Sözleşmeye Konulan Bedelin Nakden ve Peşin Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine Düşünceler (Arş. Gör. Gülşah Sinem AYDIN ile)
6306 Sayılı Yasa Uyarınca Dönüşüme Bağlı Güncel Sorunlar (Av. Berna Çakmak ile)
Son Değişiklik Çerçevesinde Kadastro Tespitinden Önceki Ayni Hak İddialarında Hazinenin Kusursuz Sorumluluğuna İlişkin Düşünceler (Av. Nurgül Kutlu ile)
MK md. 700 Hükmünce Pay Üzerindeki İntifa Haklarının Paylı Halin Giderilmesi Davalarına İlişkin Hukuki Sonuçlar (Dr. Melek Bilgin Yüce ile)
Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler (ARAŞ. GÖR. MELEK BİLGİN YÜCE ile)
Tapu Daireleri Uygulamaları Üzerine Düşünceler
Tarım Arazilerinde Yapı İnşa Etme ve Özellikle İkamet Amaçlı Yapılara İlişkin Sorunlar (Stj. Av. Gönül ÇELİKER ile)
Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar (Tescili İsteme Davası_Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası) (Arş. Gör. Gülşah Sinem AYDIN ile)
İcra İşlemlerine Konu Olarak İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi Uygulamaları ve Cebren Devri Yanılgısı Üzerine Düşünceler (Av. Selen Yıldırım ile)
Geçerli Sebebe Dayanmaksızın Kullanılan Bozucu Yenilik Doğuran Hakkın Hukuki Sonuçları ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Eleştirisi (Araş. Gör. Müge Ürem ile)
Türkiye Gayrimenkul Hukukunda Yasaların Dinamik Yapıya Uygun Hale Getirilmesi Üzerine Düşünceler
Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama Şerhinin Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi (İzale_i Şuyu) Davasına İlişkin Sonuçları ve Paya Bağlı İntifa Hakkına Dayalı Olumsuzluklardan Ders Alınmayışı üzerine Düşünceler (Araş. Gör. Dr. Müge Ürem ile)
ADRES

Erenköy Mah. Ethemefendi Cad. Anzaf Rezidans No:101 D:1 Kadıköy / İSTANBUL

TELEFON

+90 (216) 469 45 23 +90 (216) 469 45 25

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Pazartesi - Cuma:
9.00 - 18.00